Korona gjev nye retningsliner på turar

Bergsbukken 23. februar 2020.
Bergsbukken 23. februar 2020. Foto: Audun Hellevang

Voss Utferdslag er i ferd med å ta opp att aktiviteten. Det kjem med nye rutinar for smittvern.

Den siste tida har DNT jobba med ein smittverninstruks. Denne veka haddde Voss Utferdslag styremøte for å ta stilling til aktiviteten dei neste månaddane. 

Her er konklusjonen: Voss Utferdslag startar opp att med turar frå 1. mai.

I fyrste omgang blir det turar med grupper for fem personar, inkludert turleiar. På dei fleste turar kan det vere med fleire slike "femmargrupper". Då skal grupene halde god avstand, og samla skal ikkje gruppene overstige meir enn tjue persnonar. Alle som ikkje tilhøyrer same husstand eller vennegjeng, må sørgje for å haldeto  meters avstand.

Klatring og fjellsportkurs basert på utstyrsdeling blir ikkje arrangert inntil vidare.

Me oppfordrar ikkje til samkøyring med mange i kvar bil.

Interessert i å vite meir? Under biletet kan du lese heile DNT sin smittervenplan for aktivitet, rett nok på bokmål.


Kvardagstur med DNT Fjellsport Voss mot Tonnasetvarden, Dyrvedalen. 3. mars 2020.
Kvardagstur med DNT Fjellsport Voss mot Tonnasetvarden, Dyrvedalen. 3. mars 2020. Foto: Trond Hjellbakk

DNTs smittevernplan for aktivitet

Instruks for smittevern på aktivitet i regi av DNTs medlemsforeninger
Versjon 1.0, 28.04.2020

DNT har et stort og variert aktivitetstilbud. Vi ønsker å få flest mulig ut i naturen for å skape naturopplevelser for livet. Dette krever at vi er gode på sikkerhet og at vi følger nasjonale retningslinjer og krav med hensyn på smittevern. En grunnidé i norsk rettspraksis er at enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Like fullt vil alle som arrangerer turer og aktiviteter for andre mennesker også påta seg et visst ansvar, både praktisk og formelt. Det er de enkelte medlemsforeninger som er tilbydere og dermed også ansvarlige for det aktivitetstilbudet som gis til enhver tid. DNT har som organisasjon et felles arbeid knyttet til HMS og sikkerhet for aktivitet. Dette vil være et viktig bakenforliggende teppe for smittevernplanen.

Denne smittevernplanen har som mål å gi føringer og råd for at DNTs medlemsforeninger skal kunne tilby et godt og trygt tur- og aktivitetstilbud, også gjennom denne krevende situasjonen.

Planen har som hensikt å:

 • Gjøre det mulig å tilby gode aktiviteter for våre medlemmer i en tid hvor dette virkelig trengs
 • Forebygge spredning av koronavirus i tilknytning til vårt aktivitetstilbud
 • Gi god informasjon til deltakerne på DNTs aktivitetstilbud
 • Gi trygghet og informasjon til turledere
 • Bidra til god samhandling mellom turledere, medlemsforeninger, DNT og helsemyndighetene

Smittevernplanen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene.

Smittevernplanen ligger tett opptil myndighetenes råd innenfor feltet, men anbefalingene er overført til vårt system. Smittevernplanen vil endres dersom myndighetenes retningslinjer endres, og må oppfattes som et dynamisk dokument.

DNTs aktivitetstilbud

DNTs medlemsforeninger tilbyr over 11 000 arrangerte aktiviteter årlig og gjennom dette får vi med oss over 1 million mennesker på tur hvert år. Aktivitetstilbudet er et enkelt og trygt friluftslivstilbud, og har stor betydning for folkehelsen i Norge.

Aktivitetene består i hovedsak av enkle fotturer i nærområdet der folk bor, aktivitetstilbud i nærområdet, toppturer på ski og til fots, turer fra hytte til hytte, hytteturer med aktivitetstilbud og ulike former for kurs. Tilbud gis både i nærområdet og fjellområder langt vekk fra der deltakerne bor.

Risikovurdering

For å kunne arrangere turer- og aktiviteter må vi også ha en klar plan på hvordan vi forholder oss til de mange risiko-områder knyttet til smittespredning.

Informasjon
Hva kan skje/ hvordan kan det gå galt?:
Deltakere får ikke tilstrekkelig informasjon fra oss.
Deltakerne misforstår viktig informasjon.
Turledere har ikke mottatt eller forstått nødvendig informasjon.
Aktuelle deltakere oppfatter ikke informasjon fra DNT/ egen forening.

Transport
Hva kan skje/ hvordan kan det gå galt?:
Kollektivreiser med for stor tetthet av passasjerer og privatbil med mange passasjerer, utgjør en smitterisiko.
Lange reiser for å delta på aktiviteten kan gi smittespredning til nye geografiske områder.

Gjennomføring av aktivitet
Hva kan skje/ hvordan kan det gå galt?:
Følgende kan gi økt fare for smittespredning:
For stor gruppe, og for stor tetthet mellom gruppemedlemmene.
For liten avstand mellom de ulike gruppene (når det er flere grupper på tur).
Håndhilsning eller direkte kroppskontakt.
Deling av mat og drikke.
Deling av utstyr.
Tatt med syke deltakere og/ eller turledere på turen.

På bakgrunn av denne risikovurderingen av smittefare på våre aktiviteter, oppretter vi en felles instruks for vårt aktivitetstilbud. Det er viktig at alle våre medlemsforeninger følger denne instruksen og justerer dem løpende ut fra den lokale smittesituasjonen, lokal lovgiving og lignende.

Felles instruks for smittevern for turer og aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger
Hver enkelt medlemsforening forplikter seg til å følge anbefalingene fra offentlige myndigheter.

 • Ved tilrettelegging av organisert aktivitet må den enkelte forening sørge for å være oppdatert på anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og DNT sentralt. Informasjon og tiltak for å forebygge koronavirus vil alltid være oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/). I tillegg kan nettsiden www.helsenorge.no være en god ressurs. Denne nettsiden har en god chat og en egen informasjonstelefon
 • Det skal ikke legges opp til organisert tur/aktivitet med mindre man er trygg på at turen/aktiviteten ikke bidrar til unødig smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes og DNTs smitteverninstruks. I motsatt tilfelle skal turen/aktiviteten avbrytes umiddelbart.
 • Det er krav til bruk av påmelding for alle turer og aktiviteter. Påmeldingen må utføres i forkant av turen, og ikke ved oppmøte. Fortrinnsvis via sherpa. Dette pga behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen.

Det er ingen anledning til deltakelse for personer som

 • Er smittet av korona, er i karantene/hjemmeisolering eller som har milde symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste, tungpustethet, hodepine eller nedsatt allmenntilstand (NB! Mange personer er plaget med allergi, og vil da ha noen av de samme symptomene. Dette må avklares).
 • Ikke følger de regler og retningslinjer for deltakelse på tur / aktivitet som arrangør har lagt til grunn.

Tydelig informasjon må gis

 • Det må gis tydelig og klar informasjon om aktivitetstilbudet og hvordan vi skal fungere sammen på tur, til alle som deltar.
 • DNTs nettider, UT.no og den enkelte medlemsforening må ha god informasjon om de smitteverntiltakene som gjelder aktiviteten.
 • Informasjon må også gjentas for alle deltakere ved oppstart av turen/ aktiviteten.
 • Det er utarbeidet et tekstforslag som vi ber alle medlemsforeninger bruke i sin tur- og aktivitetsbeskrivelse.

Følgende regler skal gjelde for gjennomføringen av turer og aktivitet:

 • Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppen.
 • Tur/aktivitet skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.
 • Unngå håndhilsning, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.
 • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersbegrensninger for våre aktiviteter. For personer over 65 år, definert som risikogruppe av helsedirektoratet, er det ekstra viktig å følge opp med spørsmål om almenntilstand. Se ellers informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper
 • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.
 • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider.
 • I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativ til kollektiv transport.
 • For turer, aktiviteter og kurs som inkluderer overnatting på DNTs hytter, skal alltid DNTs smittevernplan for hytter følges.

Følgende regler skal gjelde for gruppestørrelse på tur og aktivitet:

 • Det må sikres at alle, som ikke tilhører samme smitteenhet/ husstand skal holde minimum to meter avstand.
 • Hver basisgruppe skal ikke bestå av flere enn fem personer inkludert turleder.
 • I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbud. Da er det en forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri overstige 20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltagere. Her vil det variere hvordan man inkluderer turledelse i disse gruppene. I noen tilfeller vi vi har turleder i hver «femmergruppe», andre ganger vil vi kunne arrangere familietilbud/ aktivitetstilbud som gjør at vi kan ha turleder(ne) utenfor «femmergruppene». Husk at 20 personer i et turfølge utgjør en stor gruppe for andre som vi treffer underveis.
 • Ved toppturer og turer over flere dager, skal vi alltid bare benytte «femmergrupper» der èn turleder er inkludert i hver gruppe og at det kun er to slike grupper i samme turfølge. Altså til sammen åtte deltakere og to turledere.

Spesielt for fjellsportturer:

 • Topptur på ski: Enkle toppturer kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet og med samme retningslinjer for smittevern. Det skal som alltid gjøres en vurdering av hver enkelt 5 tur basert på værforhold, skredforhold og terreng. I tillegg skal det ved valg av turmål tas særlig hensyn til Helsedirektoratets råd om å «Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten».
 • Klatring, bre- og fjellsportaktivitet med behov for bruk av felles utstyr bør ikke arrangeres på nåværende tidspunkt. Dette gjelder også kursaktivitet (se neste punkt vedrørende fellesutstyr).

Utstyrsutlån/ fellesutstyr

I veiledningen fra Helsedirektoratet for dette tema «forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangement frem til 15.juni», heter det følgende: Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Så lenge dette forbudet gjelder bør vi ikke arrangere aktivitet som krever delt / felles utstyr. For utlån av utstyr må det utarbeides gode retningslinjer for rengjøring og eventuell karantene.

Beredskap

Ved smitteutbrudd, eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus, må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er avklart. Denne deltakeren må sendes hjem, og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i aktuell kommune. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Telefonnummer til kommunelegen er 116 117 i alle kommuner og telefonnummeret skal stå på eget varslingsskjema.

Turleder skal i tillegg til førstehjelpsutstyr også ha med seg antibac og munnbind på turen. Munnbind benyttes kun til personer man har mistanke om er smittet.

Vi må alltid være forberedt på en nødsituasjon kan oppstå i forbindelse med vår aktivitet. Når en nødsituasjon oppstår, må vi gjør alt vi kan for å avhjelpe situasjonen selv om dette kan bety at generelle smittevernråd ikke blir overholdt.

Se ellers DNTs beredskapsplan, med tilhørende varslingsrutiner og tiltakskort.

Skrevet av Siri Flatlandsmo 30. april 2020