Vilkår for deltaking på turane våre

1.Påmelding

Aktivitetar er opne for alle DNT medlemmer og andre som tilfredsstiller dei naudsynte fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre arrangementet. Påmelding skjer ved mail eller telefonkontakt. Informasjon finn du pr aktivitet på nettsida og facebook sidene våre. Påmeldingen er bindende inntil evt. avbestilling. Det vil bli ført venteliste.

3.Deltakar sitt ansvar

Deltakar pliktar å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikkje er god, må den einskilde ta hensyn til dette.

Deltakara må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledokumentene. Deltakar er forplikta til å rette seg etter turleder sine anvisninger. Dersom deltakar møter fram med mangelfullt utstyr eller ikkje tilfredsstiller dei naudsynte fysiske/psykiske forutsetningane, kan hun/han bli avvist eller utelukka frå resten av turen. I slike tilfeller kan ein ikkje kreve tilbakebetaling eller dekning av ekstra utgifter av Voss Utferdslag. 

5. Endringar

Voss Utferdslag skal gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Endringar kan likevel bli gjort på grunn av endra rutetider eller særskilte forhold som gjer det vanskeleg å gjennomføre arrangementet som planlagt. Voss Utferdslag skal, så sant det  mulig, å meddele vesentlige endringar før avreise. Ved vesentlege endringar har deltakar rett til å trekke seg innan rimelig tid. Heile det innbetalte beløp vert då refundert. Må endringer gjerast under aktiviteten skal turleiar underrette deltakarane snarast mogleg. Værforholda kan endre seg fort i fjellet og turleiar vurderer eventuelle ruteendringar ut fra sikkerhetsmessige forhold.

7. Betaling

Betaling skjer ved påmelding på våre nettsider, kontant ved oppmøte eller via bank i forkant av aktiviteten. Ta kontakt for betalingsinformasjon.

2. Forsikring:

Voss Utferdslag understrekar at deltaking på laget sine aktivitetar skjer på deltaker sitt eige ansvar. Voss Utferdslag påtar seg ikkje ansvar for økonomiske fylger av uhell/skader som måtte inntreffe under laget sine arrangement. Voss Utferdslag anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med sadresse i Norge å teikne kombi reise-/ulykkesforsikring.  Andre deltakarar anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

4. Bilete:

På turar i regi av Voss Utferdslag vil/kan det bli tatt bilete av deltakarane i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli nyttast i Voss Utferdslag sine publikasjonear og eigne internettsider, eller i andre medier relatert til Voss Utferdslag sine aktivitetar. Dersom du vil reservere deg frå å bli tatt bilete av må du informere turleiar om dette, når turen startar. 

6. Avbrudd

Dersom ein deltakar må avbryte eit arrangement, er Voss Utferdslag ikkje ansvarlig for ekstra kostnader som fylgjer av avbruddet. I slike tilfeller vert deltakar henvist til privat reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av heile eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager.7. Avlysning

Voss Utferdslag kan avlyse aktiviteten ved force majeure, vanskelige værforhold, for lite påmelding, mangel på turleder el. Ved avlysning plikter Voss Utferdslag så sant det er mulig, å underrette deltakerane seinast 2 dagar før. Vert ein aktivitet avlyst vil heile den innbetalte summen bli tilbakebetalt. Ut over dette har deltakarane ikkje krav på erstatning, for økonomisk eller ikkje-økonomisk tap.

8. Avmelding

Avmelding av lagets aktiviteter skal fortrinnsvis skje skriftlig. Ved avmelding inntil 15 dagar før aktiviteten starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beheld ein heile beløpet. Ved avmelding frå 14 til og med 4 dagar før avreisedato refundere me 50 % av deltakeravgifta. Ved avmelding 3 dager før og fram til avreisedato, eller dersom den påmeldte ikkje møter ved avreise, blir deltakeravgifta ikkje refundert. Deltakar må sjølv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjeld ved sjukdom eller andre årsaker som forhindrar deltaking.